مدل بسیار زیبا با طراحی شانا و جنس پولک دارای تنپوش فوق العاده زیبا
ماکسی دو یقه بسیار زیبا